Algemene informatie

Algemene Voorwaarden
 
Verkoopovereenkomsten door Suite Wood ("Verkoper") worden alleen gemaakt op de voorwaarden die zijn opgenomen in dit verkoopbeleid ("de Voorwaarden"). De verkoper geeft hierbij kennis van haar bezwaar tegen elke andere of aanvullende voorwaarden. Elke verkoop is uitdrukkelijk afhankelijk van instemming van de koper aan de bepalingen en voorwaarden hieronder uiteengezet. Deze voorwaarden kunnen slechts worden gewijzigd of aangevuld met een schriftelijk document ondertekend door een bevoegd vertegenwoordiger van de verkoper. Deze voorwaarden vervangen alle eerdere en / of gelijktijdige overeenkomsten of de correspondentie tussen koper en verkoper. Verkoper behoudt zich het recht voor om de voorwaarden te wijzigen zonder voorafgaande kennisgeving.
 
Informatie over het bestellen
Het referentienummer van het product, opgenomen op de orderbevestiging van de verkoper wordt de laatste uitdrukking van de bestelling.
 
Orderbevestiging
Een bestelling is niet bindend totdat de Koper een schriftelijke orderbevestiging of een orderbevestiging via elektronische weg heeft ontvangen.
 
Geschatte levertijd
Op het moment dat de Koper de bestelling plaatst, geeft de Verkoper een verwachte levertijd op. Dit is slechts een indicatie, de werkelijke week van aankomst kan door omstandigheden afwijken.
 
Betalingsvoorwaarden 
Betaling is volledig verschuldigd op het moment van de bestelling.
 
(Verlengd) Eigendomsvoorbehoud
Wij behouden ons de eigendom voor van de nu en in de toekomst afgeleverde zaken voor totdat alle huidige en toekomstige vorderingen op de wederpartij, uit welke hoofde ook, volledig zullen zijn voldaan. Alle bij de wederpartij aanwezige zaken, geleverd door ons, worden mitsdien geacht te zijn geleverd op de onbetaalde facturen. Zolang de geleverde zaken niet volledig zijn betaald, blijven wij onherroepelijk gerechtigd en gemachtigd om de door ons geleverde en nog steeds bij de wederpartij aanwezige zaken, zonder rechterlijke tussenkomst terug te nemen. Alle kosten in verband met retournering zijn voor rekening van de wederpartij. Zolang wij nog enige vordering op de wederpartij hebben openstaan, is het de wederpartij niet toegestaan om over de geleverde zaken te beschikken, dan wel ter zake rechtshandelingen aan te gaan, tenzij wij daaraan voorafgaande onze schriftelijke toestemming hebben gegeven. In geval van doorverkoop door de wederpartij van (nog) niet geheel betaalde goederen is de wederpartij verplicht om na een daartoe strekkend verzoek van ons, al haar rechten te dier zake jegens die derde aan ons over te dragen of te verpanden, zulks naar rato van hetgeen wij alsdan van de wederpartij te vorderen hebben. Ter voldoening van deze verplichting verpandt de wederpartij reeds nu voor alsdan al zijn uit doorlevering voortvloeiende rechten jegens genoemde derden. Indien de wederpartij jegens ons in gebreke is met tijdige voldoening van haar betalingsverplichtingen jegens ons, zijn wij bevoegd om die derden mededeling te doen van de onderhavige verpanding teneinde het pandrecht tot stand te brengen. De wederpartij is verplicht hieraan medewerking te verlenen door op eerste verzoek van ons opgave te doen van de namen en adressen van de hiervoor bedoelden derden op straffe van het verbeuren van een onmiddellijk opeisbare boete van 10% van de openstaande vordering van ons op de wederpartij, met een minimum van Euro 750,00 per dag of gedeelte van de dag dat de wederpartij in gebreke is met de nakoming van deze verplichting, alsmede een bedrag van Euro 500,00 voor iedere dag daarna dat de overtreding voortduurt.
 
Returns Policy 
Alle verkopen zijn definitief.
 
Annuleringen 
Bestellingen kunnen alleen schriftelijk worden geannuleerd binnen 24 uur na  het moment van bestelling. Wij rekenen 5% administratiekosten. Items in de uitverkoop kunnen niet op geen enkel moment worden geannuleerd. 
Na deze regeneratie periode bestellingen van standaard meubilair kunnen worden voorafgegaan door annulering het verlaten van de fabriek voor een 30% annuleringskosten in rekening. De verkoop van promotionele artikelen, voorraadartikelen, of speciale bestellingen kunnen op geen enkel moment worden geannuleerd.
 
Wijzigingen aan uw bestelling 
Vanwege de korte doorlooptijd van de producten, wordt er begonnen met de productie kort nadat de bestellingen zijn geplaatst. Daarom zijn we alleen in staat om uw bestelling te veranderen als de productie nog niet is gestart. 
 
Levering / Vrachtkosten 
Verpakking is inbegrepen in de prijs. Verpakking is getest op heftige beweging en transport, maar biedt geen garantie om de producten te beschermen tegen factoren waar de Verkoper geen controle over heeft. Klanten zijn verantwoordelijk voor de controle dat alle goederen vrij en gemakkelijk toegang tot hun bestemming te hebben. Indien levering onmogelijk blijkt, kunnen wij de klant verplichten om de goederen te accepteren en hun eigen afspraken te maken voor levering. Annulering van een geboekte levering is onderworpen aan annuleringskosten gelijk aan de standaard levering prijs, indien de annulering later dan 24 uur voorafgaand aan de gereserveerde datum van levering, doorgegeven wordt.
 
Claims 
Het risico van verlies gaat over op de koper op het moment van verzending. De Koper inspecteert alle producten bij ontvangst op zichtbare schade aan het product evenals de verpakking. Schade aan de verpakking alleen is geen schade aan het Product en zal niet worden beschouwd als geldig voor claim doeleinden. 
 
Afleveren op locatie
Koper moet eventuele schade bij levering op de pakbon aanmerken. Verkoper zal de bewuste schade repareren of het tijdens de verzending beschadigde Product vervangen indien de koper bij aflevering de schade op de pakbon heeft aangemerkt. 
 
Afleveren op de stoep
Koper moet eventuele schade bij levering op de pakbon aanmerken en de Verkoper op de hoogte stellen van de schade. Eventuele schade moet binnen 3 dagen na ontvangst worden gemeld bij de klantenservice. Verkoper zal de bewuste schade repareren of het tijdens de verzending beschadigde Product vervangen indien de koper bij aflevering de schade op de pakbon heeft aangemerkt en de Verkoper binnen 3 dagen na ontvangst op de hoogte heeft gesteld van de schade. Het product en de verpakking moeten worden bewaard voor inspectie. 
 
Bestellingen vasthouden / opslag 
Indien de Koper wenst dat een order wordt  vastgehouden of vertraagd, dan blijven de prijzen en voorwaarden van kracht die van toepassing waren op het moment van bestelling. Eventuele voorzieningen voor opslag zullen rechtstreeks worden getroffen tussen de koper en de verkoper. Alle kosten in verband met de opslag, inclusief stageld, de voorbereiding voor de opslag, de opslag kosten en de behandeling, worden gefactureerd door de vervoerder en betaald door de Koper.
 
Vertraging / overmacht
De Verkoper is niet aansprakelijk voor het niet uitvoeren of voor vertraging in de uitvoering als gevolg van brand, overstroming, staking of andere arbeidsconflicten, daad van God, een handeling van een overheid of van de koper, rellen, embargo, tekort aan brandstof of energie, verkeersongelukken of vertraging in het transport, het onvermogen om noodzakelijke arbeid, materialen of productie-installaties van de gebruikelijke bronnen te verkrijgen of het falen van de leveranciers om aan hun contractuele verplichtingen te voldoen of door welke oorzaak buiten de redelijke controle.
Indien een dergelijke gebeurtenis zich voordoet, kan de Verkoper de levertijd verlengen met een tijdsperiode die nodig is om het effect van een dergelijke vertraging recht te trekken, of door het beschikbare Product of kooporder te annuleren.
 
Annulering van orders door de Verkoper
Verkoper behoudt zich het recht om een bestelling te annuleren op elk moment om wat voor reden dan ook, in welk geval alle middelen betaald door de koper zullen worden geretourneerd.
 
Naleving van de wet
De Koper is zelf verantwoordelijk voor naleving van alle wetten, verordeningen, procedures, regels en normen betreffende de installatie, onderhoud, gebruik en gebruik van de producten.
 
Beperking van aansprakelijkheid
De Verkoper, zijn aannemers en onderaannemers of leveranciers van enig niveau zijn niet aansprakelijk voor enige bijzondere, indirecte, incidentele of andere gevolgschade bij de Koper voortvloeiend uit de producten of veroorzaakt door  de schending van deze overeenkomst.
De rechtsmiddelen van de Koper zijn hierin exclusief en de aansprakelijkheid van de Verkoper met betrekking tot de schending van deze Overeenkomst of contracten die zijn gesloten tussen de partijen uit hoofde van deze overeenkomst, zullen niet meer bedragen dan de prijs van het Product of een gedeelte waarop een dergelijke aansprakelijkheid is gebaseerd.
In de mate dat het recht van een jurisdictie geen beperkingen of uitsluitingen van impliciete garanties, incidentele schade en gevolgschade toelaat, kunnen de bovenstaande beperkingen niet van toepassing zijn. In dergelijke rechtsgebieden, zullen de bovengenoemde beperkingen worden toegepast zover toegestaan door het toepasselijke recht.
 
Geschillen
Op overeenkomsten tussen de Verkoper en de Koper waarop deze algemene voorwaarden betrekking hebben, is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. 
Geschillen tussen de Koper en de Verkoper over de totstandkoming of uitvoering van overeenkomsten met betrekking tot door deze Verkoper te leveren of geleverde producten en diensten, kunnen, met inachtneming van het hierna bepaalde, zowel door de Koper als de Verkoper worden voorgelegd aan de arbitrage te Amsterdam
Een geschil wordt door de arbitrage slechts in behandeling genomen, indien de Koper zijn klacht eerst binnen bekwame tijd aan de Verkoper heeft voorgelegd. 
Uiterlijk drie maanden nadat het geschil is ontstaan dient het geschil schriftelijk bij de arbitrage aanhangig te worden gemaakt.
 
Garantie
Suite Wood ("Verkoper") biedt de garantie aan de oorspronkelijke koper ("Koper") dat de productlijnen (hierna: "Producten") vrij zijn van defecten en gebreken.
Mocht er tijdens de hieronder vermelde garantieperiode vanaf de datum van verzending een gebrek aan een product blijken, zal de Verkoper, na direct in kennis te zijn gesteld, het getroffen gedeelte van de onderdelen naar eigen keuze en kosten,repareren of vervangen,.
 
Product-en garantietermijn
• 5 jaar: tafels, kasten, en bedden 
• 1 jaar: stoelen, sofa's of andere items bedekt met stoffering en accessoires. Uitzondering: zes maanden voor lampen.
 
Deze garantie is niet van toepassing in de volgende gevallen:
• Indien de onderhoudsinstructies zoals geleverd door Suite Wood/ De La Espada niet goed zijn opgevolgd 
• Schade veroorzaakt door een andere partij dan de Verkoper.
• Normale slijtage of handelingen of nalatigheden van andere partijen dan de verkoper (met inbegrip van aanpassingen door de gebruiker).
• Indien klanten eigen materiaal of andere materialen van derden toegepast hebben op producten.
• Producten welke niet geïnstalleerd zijn volgens de instructies of beschadigd zijn door onzorgvuldig verwijderen van de verpakking.
• Dramatische temperatuurschommelingen of blootstelling aan ongewone omstandigheden.
• Textiel en bekleding geleverd door Suite Wood/ De La Espada.
 
Natuurlijke variaties die zich in hout, stof en leder voordoen, worden niet beschouwd als gebreken, en de Verkoper kan niet de kleurvastheid of het overeenkomen van de kleuren, korrels, texturen of hardheid van deze materialen garanderen.